Delmål og satsning barnehageåret 2024-2025

For å komme nærmere vår visjon har vi valgt å jobbe med følgende delmål kommende barnehageår.

I vår barnehage:

 • Har vi en god læringskultur. Personalet snakker et felles språk og har felles forståelse for det pedagogiske arbeidet
 • Etablerer vi spennende prosjekter med utgangspunkt i barnas interesser
 • Gjennomsyrer barnas stemme barnehagehverdag i forhold til innhold, arbeidsmåter, planlegging og vurdering, som en naturlig del av hverdagen
 • Er hele personalet gode på å observere og dokumentere. Alle er med i refleksjonsarbeid og tar kloke vurderinger for videre arbeid
 • Jobber personalet på en måte som sikrer progresjon for alle barn
 • Legger personalet til rette for utforskende leke- og læringsprosesser for barn – i tråd med nyere hjerneforskning
 • Har lederne fått ny kunnskap og konkrete metoder for å lede utviklingsarbeid

Våre metoder for å jobbe mot målene:

 • Personalet deltar på kompetanseutvikling gjennom kursrekken til Elisabeth Waage; pedagogisk dokumentasjon i praksis - bli en lærende organisasjon i tråd med rammeplanen.
 • Vi deltar i nettverket; rommets kraft i regi av MUV
 • Personalet legger til rette for et fysisk leke- og læringsmiljø basert på felles kriterier for møteplasser, barns lek, læring, trivsel og selvstendighet
 • Personalet jobber systematisk med observasjon, dokumentasjon og refleksjon
 • Personalet reflekterer rundt og analyserer dokumentasjonen på møter
 • Personalet lager pedagogiske planer på bakgrunn av observasjon og dokumentasjon
 • Personalet har fokus på barns og foreldres medvirkning i sin planlegging, gjennomføring og vurdering
 • Lederne har fokus på å lede lærende møter med hovedvekt på; observasjon, dokumentasjon og refleksjon