Et godt psykososialt barnehagemiljø

I januar 2021 ble det også innført endringer i barnehageloven. Kapittel VIII som omhandler psykososialt barnehagemiljø ble lagt til, og tydeliggjør pliktene barnehagen har til å; - Ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser og gripe inn - Jobbe systematisk og forebyggende for et trygt og godt barnehagemiljø - Sikre at barnehagen handler raskt og riktig - Ivareta barnets beste og rett til medvirkning

I Ankerhagen barnehage har vi utarbeidet en egen handlingsplan for et godt psykososialt barnehagemiljø. Planene er et verktøy for personalet i Ankerhagen barnehage i vårt arbeid med å forebygge og forhindre mobbing og krenkelser i barnehagen. Planen beskriver hva barnehagen skal gjøre for å forebygge og fremme et inkluderende og godt psykososialt barnehagemiljø.

Handlingsplanen for å sikre barn et godt barnehagemiljø skal bidra til:

  • at alle barna opplever at det er trygt og godt i barnehagen
  • å danne en felles retning for arbeidet mot mobbing og andre krenkelser i Ankerhagen barnehage
  • å fremme gode samhandlingsrutiner for foreldrene og barnehagen
  • at barn blir tatt på alvor, sett og hørt og får medvirke i saker som gjelder dem selv

Det forventes at foreldre/foresatte bidrar i det forebyggende arbeidet ved å:

  • snakke positivt om alle barna
  • være høflig og en god rollemodell for barna
  • hilse på, snakke med alle barn, invitere barn med hjem, og legge til rette for nye vennskap
  • melde ifra til barnehagen, dersom det oppdages krenkende adferd/mobbing/erting blant barna
  • gi løpende tilbakemeldinger om barnets trivsel og opplevelser
  • snakke med personalet om situasjoner barna forteller om hjemme for å få en mer helhetlig forståelse av det som har skjedd, og samarbeide tett med barnehagen om videre tiltak der det er nødvendig