Søke barnehageplass

Opptak av barn i Ankerhagen barnehage er regulert via vedtektene til barnehagen, § 14. Barnehagen er åpen for barn fra normalt 10 måneder og frem til skolestart. Alle som søker plass i barnehagen, må søke om barnehageplass via Oslo kommune.

Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

  1. Barn som etter sakskyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne.
  2. Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet ledd og fjerde ledd.
  3. Søsken av barn som går i barnehagen. 
  4. Hensynet til hensiktsmessig sammensetning hva angår alder og kjønn. 
  5. Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av styret.
  6. Tilknytning til nærmiljøet/Frogner bydel.

Alle søknader og oppsigelser må sendes elektronisk via Oslo kommunne sine sider.

Søke barnehageplass

Oppsigelse av barnehageplass